Słownik pojęć

Podstawowe pojęcia związane z ubezpieczeniami:

Ubezpieczający - Osoba fizyczna ,prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca os. prawnej, która zawiera umowę ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń i obowiązana jest opłacić składkę.

Ubezpieczony - Osoba fizyczna wymieniona imiennie w polisie, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel - Zakład ubezpieczeń

Umowa ubezpieczenia - Umowa/Polisa , zgodnie z którą ubezpieczający zobowiązuje się do opłacania składek, a zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania na rzecz ubezpieczonego w przypadku wystąpienia szkody.

Cesja - Przeniesienie przez ubezpieczonego (cedenta) praw do świadczeń na wyznaczoną przez ubezpieczonego osobę lub instytucję.

Cedent - Osoba ubezpieczona przenosząca prawo do odszkodowania.

Cesjonariusz - Osoba uprawniona do odbioru odszkodowania.

Ogólne Warunki Ubezpieczeń - Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) są integralną częścią umowy/polisy, w których opisane są zasady na jakich działa dana umowa ubezpieczenia. Opis praw i obowiązków każdej ze stron zawartej polisy.

Umowa ubezpieczenia - Polisa ubezpieczeniowa.

Polisa - Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia , wystawiony przez zakład ubezpieczeń.

NOWOŚĆ - Allianz - do -70% Zniżki
więcej
Promocyjna zniżka – 20% polisa na mieszkanie/dom z CESJĄ na Bank Przenosimy zniżki z innych Towarzystw
więcej
OFERTA SPECJALNA – 20% zniżki za zawarcie polisy dla 2 osób lub więcej. Konkurencyjne składki od 30 zł za cały wyjazd...
więcej
(22) 4 06 06 06
Czynna w godzinach:
pn - pt: 9:00 - 18:00
Spectrum Ubezpieczenia
ul. Kondratowicza 18 lok. 419
03-28 Warszawa
tel.: 22 4 06 06 06
fax: 22 6 14 30 81